April 29, 2010

男人月事

今天月事到。

我的男人說:喇,記住喇,29號來啊。

皆因我每次都不會記下,到下一個月又會"鬼渣"猛叫「為何經期仲未到ga!!」

他說以後會幫我記低,以免我又擔心一輪。

陳生,有你真好。

1 comment:

Translate